Algemene voorwaarden
Klusjesman nodig? Iets kapot dat hersteld moet worden of een kleine klus? Aan de buitenzijde van je woning is er altijd werk of dienen er dingen vernieuwd, vervangen, hersteld of verbeterd te worden. Dan bent u bij Kar-Mi aan het juiste adres!
kar-mi, dakwerken, gevelbekleding, isolatie, van project tot realisatie
2169
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-2169,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,qode-page-loading-effect-enabled,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van toepassing op facturen van KAR-MI BV

 

Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst zijn alle verbintenissen die door ons worden aangegaan onderworpen aan de volgende voorwaarden die onze cliënten geacht worden te aanvaarden zonder voorbehoud.

 

 1. De betaling van een factuur bewijst geen kwijting van vroegere facturen.
 2. De uitvoeringstermijn van de werken worden alleen als aanwijzing gegeven en kunnen bij vertraging geen grond tot enige vordering opleveren.
 3. Laattijdige leveringen geven geen recht om goederen te weigeren noch recht op enige rente of schadevergoeding van welke aard ook.
 4. Geleverde goederen blijven onze eigendom tot gehele betaling der facturen.
 5. Op straffe van verval dienen alle klachten betreffende factuur en/of de uitgevoerde werken en/of de geleverde goederen, bij aangetekend schrijven, te geschieden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum.
 6. Al onze facturen zijn betaalbaar te Sint-Katelijne-Waver.
 7. Onze klant wordt van rechtswege, zonder aanmaning, door het enkele verstrijken van de vervaldag, in gebreke gesteld, met toepassing van artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek.
 8. Onze facturen zijn contant betaalbaar netto en zonder disconto. Op facturen die niet betaald zijn op de vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per maand vanaf de vervaldag en een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 62 euro aangerekend.
 9. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt van rechtswege en na ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 125 euro en een maximum van 2.000 euro, zelfs bij toekennen van termijnen van respijt.
 10. In geval van betwisting zal het Belgische Recht van toepassing zijn en verklaren de partijen bij uitsluiting bevoegdheid te verlenen aan de rechtbanken te Mechelen.

Algemene Voorwaarden van toepassing op offertes van KAR-MI BV

 

1) Toepassingsgebied

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst door ons afgesloten of waarbij wij partij zijn.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing. Uitsluitend wederzijds schriftelijk bedongen afwijkingen zijn geldig.
 3. Betaling van een voorschot of gedeeltelijke betaling van de facturen leidt onherroepelijk tot aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden.

 

2) Prijsaanbiedingen

 1. Onze aanbiedingen en prijzen, ook die van onze vertegenwoordigers en onze bedienden zijn in het algemeen vrijblijvend en verbinden ons niet, tenzij zij nadrukkelijk schriftelijk bevestigd zijn. Wij houden ons echter het recht voor onze verkoopsprijzen te wijzigen, ook als de order bevestigd zou zijn, wanneer er veranderingen optreden in de factoren, die aan de berekening van de prijs ten grondslag liggen. (o.a. financiële maatregelen van regeringen ter bescherming of bevordering van uit- of invoer, heffing van belastingen, etc.)
 2. Alle tarieven zijn exclusief BTW en worden gefactureerd volgens het tarief geldend op de dag van bestelling.
 3. Meerwerken of levering van bijkomende materialen brengen een meerprijs met zich mee, die verrekend wordt ten laste van de klant en volgens onze gebruikelijke uurtarieven en aan de verkoopprijs van de bijkomende materialen.
 4. Onze offertes blijven geldig gedurende 3 maand, tenzij anders uitdrukkelijk anders vermeld.

 

3) Bestellingen

 1. De bestellingen worden altijd uitgevoerd volgens de algemene voorwaarden der leverende fabrieken en firma’s of die onzer onderaannemers, en wel wat betreft de gebruikelijke toleranties op het gewicht, lengten, afmetingen, kwaliteiten, enz.
 2. Door het plaatsen van de bestelling erkent de klant deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en zonder voorbehoud te aanvaarden.
 3. Elke bestelling getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk, behalve de uitzonderingen voorzien bij wet.
 4. Annulering van een bestelling, al dan niet per aangetekend schrijven, zal steeds lijden tot de onmiddellijke opeisbaarheid van de volledige som van de ondertekende prijsaanbieding. Zonder dat hiervoor enige prestatie, noch goederen voor dienen te worden geleverd.
 5. Bijbestellingen vanwege de klant brengen een meerprijs tot stand, bestaande uit de prijs van bijkomende materialen en het gebruikelijke uurloon van toepassing op deze meerwerken.
 6. Wie een bestelling plaatst, wordt verondersteld daartoe gemachtigd en bevoegd te zijn derwijze dat wij ons op het door derden of de klant gecreëerde schijnmandaat kunnen beroepen.
 7. Meerwerken kunnen in afwijking van art. 1793 B.W. met alle middelen van recht bewezen worden.

 

4) Leveringen en/of uitvoeringen

 1. Breekwerk gebeurt steeds op risico van de klant, waarbij wij geenszins aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade.
 2. Voor zover de overeenkomst niet onder de Wet op de Handelspraktijken valt, zijn de termijnen van levering, plaatsing en uitvoering slechts bij benadering opgegeven, zonder verbintenis in ons nadeel.
 3. Laattijdige uitvoering van de werken of levering van materialen en producten op een later tijdstip dan contractueel voorzien, vanwege redenen die niet rechtstreeks aan ons te wijten zijn, kunnen nooit een reden tot ontbinding of verbreking van de overeenkomst zijn, noch recht geven op enige schadevergoeding.
 4. Volgende niet-limitatief opgesomde gevallen kunnen een verlenging van de leveringstermijn, zonder recht op schadevergoeding vanwege de klant, gronden: overmacht, staking, noodweer, vorst, brand, natuurrampen, rellen, schaarse aan vervoermiddelen, onderbreking van het vervoer, vertraging bij de levering door de leverancier, lock-out, enig anders sociaal conflict, stroom- of nutsonderbrekingen, ziekten, diefstal, oorlog, maatregelen afgekondigd door de overheid die de levering onmogelijk, moeilijker of aanzienlijk duurder maken dan voorzien bij de sluiting van de overeenkomst, ieder andere oorzaak buiten de wil van ons om die de bevoorrading moeilijker of aanzienlijk duurder maken, mechanische defecten, etc.
 5. Bij wijziging in de planning opgegeven door de opdrachtgever, behouden wij ons het recht voor voorrang te verlenen aan andere opdrachten.

 

5) Aanvaarding en klachten

 1. De geleverde goederen worden door ons ter beschikking gesteld in de door de koper gekende en aanvaarde staat van afwerking. Elke klacht moet, om geldig te zijn, binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen in ons bezit zijn. Zij moet per aangetekend schrijven en rechtstreeks aan onze kantoren worden gericht. Mondelinge klachten zijn niet geldig.
 2. Indien wij de gegrondheid van de ingediende klacht erkennen, zullen wij de plicht hebben de betwiste levering te vervangen, hetzij, naar keuze van de klant, een prijsvermindering toe te passen.
 3. Behalve ingeval van verborgen gebrek, geldt de verwerking en de inbezitname van de materialen altijd als aanvaarding m.b.t. de zichtbare gebreken.
 4. Plaatsing op zich door de klant of een in opdracht van de klant handelende derde van de door ons geleverde materialen wordt, behoudens verborgen gebreken, beschouwd als aanvaarding van conformiteit, kwaliteit en hoeveelheid van de geleverde materialen.
 5. Ingebruikname van de installatie geldt als definitieve aanvaarding ervan, zonder voorbehoud.

 

6) Betaling

 1. Onze rekeningen zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk aanvaard door ons.
 2. Voorlegging van boekhoudkundige stukken waaruit het inboeken van de facturatie blijkt, geldt als bewijs van verzending van de facturatie.
 3. Het instellen van een klacht door de koper of besteller schorst zijn betalingsverplichting niet op indien voorafgaandelijk het formuleren van de klacht de klant reeds met betaling geheel of gedeeltelijk in gebreke was.
 4. Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van de factuur of handelseffect, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van art. 1244 B.W., heeft tot gevolg dat:
 • Alle overige openstaande vorderingen, inbegrepen de niet vervallen facturen en wissels, onmiddellijk opeisbaar worden;
 • Alle door ons verleende kortingen en betalingsfaciliteiten integraal komen te vervallen;
 • Alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden verhoogd met een rente van 1% per maand tot op de datum van daadwerkelijke betalingen met dien verstande dat een begonnen maand voor een volledige maand wordt aangerekend. Jaarlijks worden de renten gekapitaliseerd;
 • Alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd worden meteen schadevergoeding van 15% op de nog openstaande bedragen, met een minimum van 173,53 EUR. De conventionele verwijlintresten zijn niet in schadeloosstelling inbegrepen;
 • Wij ons het recht kunnen voorbehouden om de werken stop te zetten tot volledige betaling is ontvangen, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de koper.
 1. De aanvaarding van wissels, mandaten of afstand van schuldvorderingen, wijzigt niets aan deze clausule.

 

7) Waarborgen, garantie, verzekeringen en aansprakelijkheid, eigendomsrechten

 1. Daar wij eventueel kopers zijn van de artikelen, die wij verkopen, dienen onze klanten zich rekenschap te geven van de onmogelijkheid waarin wij verkeren om deze artikelen te garanderen en van onze verplichting om elke verantwoordelijkheid van de hand te wijzen. Verantwoordelijk voor het goed functioneren van de geleverde artikelen zijn de fabrieken, die deze gemaakt hebben en ons hebben beleverd. Wij wijzen uitdrukkelijk van de hand alle verantwoordelijkheid voor een slecht functioneren, voor gebreken en de onkosten, schaden, schadevergoedingen, verwijlintresten, ongelukken, etc. die daarvan het gevolg zouden kunnen zijn. In dergelijke gevallen zijn de fabrikanten verantwoordelijke en reclamaties moeten aan hen gericht worden, hetzij rechtstreeks, hetzij door onze bemiddeling. In die gevallen, waarbij onze fabrieken de garantie wel aanvaarden, blijft deze garantie strikt beperkt tot de vervanging van het als defect zijnde onderdeel, zonder dat daarbuiten nog enige schadeloosstelling van welke aard ook kan worden geëist, noch schadevergoeding voor ongevallen aan personen of zaken, die zich zouden hebben kunnen voorgedaan.
 2. Alle studies, plannen, documenten, tekeningen, stalen en ontwerpen, en voor zover van ons afkomstig, blijven onze eigendom en worden beschermd door de wetgeving inzake intellectuele rechten. Zij mogen, eens aan de klant overhandigd, niet door deze, noch door derden misbruikt worden. Mochten wij dergelijk misbruik vaststellen, dienen zij op eerste verzoek van ons te worden teruggegeven, onverminderd het recht op schadevergoeding in onze hoofde bepaald op 15% van het toegekend order.
 3. Alle storingen of defecten veroorzaak door verkeerde manipulaties, verkeerd gebruik of externe factoren vallen niet onder onze waarborg. Met externe factoren worden niet limitatief bedoeld o.a. storingen in het elektriciteitsnet, onderbrekingen in het gasleidingnet, kwaliteit van het drinkwater.
 4. De bedieningsvoorschriften van de fabrikanten maken integraal deel uit van onze garantievoorwaarden.

 

8) Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot aan de volledige betaling en vervulling van alle verplichtingen uit de tussen contractanten gesloten overeenkomst blijven de door ons geleverde goederen onze eigendom. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, kan de klant de eigendom van deze geleverde goederen niet aan derden overdragen, noch deze goederen in pand geven of ze op enige wijze met zekerheden bezwaren. Ingeval dit verbod niet wordt nageleefd, de verkoopprijs onmiddellijk opeisbaar. Tevens vallen deze goederen ingeval van insolventie van de klant (faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, collectieve schuldbemiddeling) buiten de boedel van de klant en wordt vanaf de insolventie van de klant de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden beschouwd. Wij behouden eveneens ons het recht voor, indien wij dit nodig achten, waarborgen te eisen, zelfs na de schriftelijke bevestiging van bestelling of gedurende de uitvoering daarvan.
 2. De klant verbindt er zich toe om ons onmiddellijk te verwittigen bij enige beslaglegging ter zijne laste op voormelde goederen in onze eigendom.

 

9) Toepasselijk recht en bevoegdheid

 1. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden, de interpretaties en de juridische implicaties die hieruit voortvloeien.
 2. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd.